Toegankelijk online document

Privacy statement Debbt

Debbt is een organisatie die software ontwikkelt en ter beschikking stelt op het gebied van online incassodiensten. Tevens biedt zij online incassodiensten aan aan haar klanten.

Debbt is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals klanten, gebruikers en bezoekers van onze producten en website) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacystatement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze de Debbt uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Het zijn en blijven úw persoonsgegevens. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor de Debbt van groot belang.

Debbt is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers, klanten en gebruikers.

Als klant, bezoeker, gebruiker of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan de Debbt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Debbt, alsook door de medewerkers van Debbt en in sommige gevallen door Debbt ingehuurde derden.

In sommige gevallen wordt de software van Debbt door andere organisaties gebruikt, onze klanten. Maakt u gebruik van onze software die door een klant van ons is aangeschaft of afgenomen wordt dan is onze klant de verantwoordelijke van de door haar verzamelde persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Debbt deze persoonsgegevens in opdracht van haar klant als verwerker verwerken. Als verwerker zal Debbt naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Debbt verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken, onder andere op basis van het bij of krachtens de met haar klanten bepaalde, relevante werkzaamheden en activiteiten op grond van contractuele verplichtingen. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met de Debbt of door het invoeren en versturen van uw gegevens via de contactmogelijkheden op de website van de Debbt. Debbt verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij Debbt hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Welke persoonsgegevens Debbt van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de Debbt heeft. Bij de verwerking van gegevens door Debbt kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens, zowel voor de klanten als voor gebruikers van Debbt:

 • basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of bedrijfsgegevens
 • telefoonnummers;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 • toegangs- of identificatiegegevens, bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord, klantnummers;
 • financiële gegevens, zoals rekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Debbt en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;
 • gegevens ten behoeve van werving- en selectieprocedures;
 • gegevens ten behoeve van de communicatieactiviteiten van Debbt, de verzending van berichten en gepersonaliseerde nieuwsberichten;
 • alle overige persoonsgegevens die aan Debbt worden verstrekt of die Debbt kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacystatement worden vermeld.

Debbt is een organisatie die incassosoftware ontwikkelt en ter beschikking stelt aan haar gebruikers. Tevens verleent Debbt online incassodiensten aan haar gebruikers.

De doeleinden waarvoor de Debbt uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in dit privacystatement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door Debbt worden gebruikt, te weten:

 • het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen met klanten;
 • advisering en verwijzing;
 • het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • kwaliteitsbevordering;
 • interne en externe communicatieactiviteiten;
 • informatievoorziening;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • het uitvoeren van taken in opdracht van haar klanten.

Debbt verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Debbt schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier (waaronder, maar niet beperkt tot; ontwikkeling van software, beveiligingstesten en hosting), van een leverancier voor communicatiediensten of partners die diensten van Debbt verkopen of ter beschikking stellen. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt Debbt uw persoonsgegevens aan derden.

Indien door Debbt ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van de Debbt verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Debbt en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Debbt legt de in dit privacystatement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt Debbt dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacystatement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan Debbt persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Debbt kan ten slotte ter uitvoering van haar contractuele verplichtingen ook persoonsgegevens verstrekken aan en delen met derden, bijvoorbeeld de raad voor rechtsbijstand en overige bevoegde instanties of organisaties. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Zij zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en verwerken uw gegevens voor eigen doeleinden. Debbt houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze derden door te lezen.

Debbt hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Debbt kan niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens tegen o.a. verlies, vernietiging, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik. De zorgvuldigheid die Debbt betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen Debbt enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt, en in ieder geval altijd in overeenstemming met Nederlandse en Europese wetgeving. Debbt zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd tenzij deze zich houden aan de Europese en Nederlandse privacywetgeving, waaronder de GDPR en AVG.

Debbt draagt er zorg voor dat afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst met door haar ingeschakelde derden.

Debbt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor Debbt verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacyrechten van betrokkenen. Debbt gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die Debbt gebruikt, zijn en blijven van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Virtuele Incasso via onderstaande contactgegevens. Debbt merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn. Er wordt bij ieder individueel verzoek een afweging gemaakt tussen de contractuele en wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van Debbt en uw rechten als betrokkene. Debbt hoeft niet aan een verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer haar dit een onevenredige inspanning kost.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacyrechten betrokkenen’ richten aan:

Debbt

Horstlaan 12

2252 AL Voorschoten

of

E-mailadres: support@debbt.nl

Bepaalde gegevens kunt u als klant of gebruiker via het online portaal van Debbt zelf inzien, rectificeren (wijzigen) of verwijderen. Om zeker te zijn dat Debbt op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. Debbt neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website van Debbt kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Debbt houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal Debbt u daarover informeren via de website. Het meest actuele privacystatement vindt u op de website https://www.debbt.nl/privacystatement, waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van Debbt met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Virtuele Incasso met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt Debbt graag met u via voornoemde gegevens in contact. Debbt streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop Debbt omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op .

Debbt publiceert haar Privacy statement in een toegankelijk online document.